ÁLTATLÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NIAS BT.

ÁLTATLÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A NIAS Bt. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A NIAS Bt.  fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait a NIAS Bt. kijelölt ügyintézői kezelik.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 5600 Békéscsaba Kossuth Lajos utca 17.
E-mail címünk: jantyiktamas@citrommail.hu
Webcímünk: www.nias.hu
Telefonszámunk: +36 66 431228

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire a NIAS Bt. a www.nias.hu honlapon kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, melyik adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A NIAS Bt. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a www.nias.hu felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a NIAS Bt. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére -a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítjuk azokat. Ezt az igényét bármelyik elérhetőségen keresztül közölheti.

 

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük.

A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés időtartama alatt jogosult megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a NIAS Bt. által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük.

Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a NIAS Bt-t adatok közlése, adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen
Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a NIAS Bt. a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve a NIAS Bt., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeljük.
A tiltakozást a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozás beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

 

A WWW.NIAS.HU SÜTI (COOKIE) HASZNÁLATÁVAL

KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

 

A cookie-król: 

A NIAS Bt. a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k :

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  Az érintett a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegben utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

 

 

 

 

 

A NIAS BT. MEGRENDELÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatait kezeljük?

A megrendeléshez név, lakcím és e-mail cím szükséges, a számla kiállításához pedig név és lakcím adatait kezeljük.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése céljából kezeljük személyes adatait. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a NIAS Bt-t terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, a NIAS Bt-nek az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig köteles megőrizni.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A személyes adatok számviteli adatfeldolgozása

Az adatfeldolgozó megnevezése:                RLB-60 Bt.

Az adatfeldolgozó levelezési címe:             3001 Hatvan, Pf. 179

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@rlb.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 37-347475, 37-540279

Az RLB-60 Bt. a NIAS Bt-vel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok számviteli kezelését végző szoftver fejlesztését, támogatását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

 

 

A NIAS BT. ÁRUSZÁLLÍTÁS

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatait kezeljük?

A megrendeléshez név, telefonszám és szállítási cím adatait kezeljük.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az áruszállításnál az adatkezelés célja a megrendelt áru kiszállítása Ön számára a szerződéses partnerünk közreműködésével.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A NIAS Bt. az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.eu Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@tarhely.eu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 789 2 789

A Tárhely.eu Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpd@dpd.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: + 361 501 6200

A DPD Kft. közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a DPD Kft. a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

A NIAS BT. KAPCSOLATFELVÉTEL

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatait kezeljük?

Kapcsolatfelvételkor név és email cím adatait kezeljük.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

Az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

A személyes adatok tárolással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.eu Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@tarhely.eu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 789 2 789

A Tárhely.eu Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.